Algemene voorwaarden

Bij het plaatsen van een bestelling, aangevraagde offerte of geleverde diensten, verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van HanClusive. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, diensten en opdrachten. De gelden ook bij een mondelinge overeenkomst.

 

1.       ALGEMEEN

1.1 HanClusive is de opdrachtnemer / leverancier, dewelke zich verbindt een opdracht uit te voeren of een product te leveren. Een opdracht kan enkel worden aanvaard door HanClusive of een gevolmachtigde medewerker. De opdrachtgever / klant is iedere natuurlijke of rechtspersoon die bij HanClusive een bestelling plaatst voor bedrukking of levering van de door HanClusive aangeboden materialen.

1.2 Afwijkende algemene voorwaarden voor consumenten onderworpen aan het Wetboek Economisch Recht worden afzonderlijk aangeduid waarbij de opdrachtgever/klant wordt benoemd als “consument”.

1.3 Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot het bestellen van materialen en verlenen van diensten door Hanclusive worden beheerst door de hieronder vermelde algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”), met inbegrip van de bestellingen geplaatst op de website: www.hanclusive.be en www.little-hanclusive.be De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle navolgende bestellingen.

1.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover ze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard werden door HanClusive.

 

2.       PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN HANCLUSIVE

2.1 HanClusive biedt de volgende diensten en producten aan:
–        Verkoop en bedrukking van kinderkleding;
–        Verkoop en bedrukking van speelgoed
–        Verkoop en bedrukking van cadeaus
–        Fotoproducten
–        (Textiel)bedrukkingen en bedrijfskledij
–        Promotiemateriaal
–        Stofferingen

 

3.       TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST

3.1Een overeenkomst komt tot stand door ofwel (1) een bestelling via de Webshop die daarna door HanClusive wordt aanvaard of (2) door een offerte. In dat geval komt de overeenkomst pas tot stand na het aanvaarden van een offerte van HanClusive.

3.2 Tenzij andersluidend beding op de offerte, heeft een offerte een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen, en is deze pas bindend na de (elektronische) ondertekening van beide partijen.

3.3 Het aanbod of de offerte kan gewijzigd worden indien na de aanvaarding ervan nieuwe elementen voorhanden zijn die de wijziging er van verantwoorden. Onder nieuwe elementen wordt o.a. verstaan: hoeveelheden, afmetingen, type van het product, merk van het product,…

3.4 Voor een nabestelling komt er een nieuwe overeenkomst tot stand. Dezelfde voorwaarden zijn dan niet automatisch van toepassing.

 

4.       PRIJZEN EN PRIJSVERHOGINGEN

4.1 De prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief belastingen. Prijzen worden vastgesteld op basis van het type goed of dienst en de modaliteiten ervan, dit met de verwijzing naar de offerte of het aanbod. De prijzen zijn per stuk, tenzij anders aangegeven. Op de webshop vindt u steeds een nauwkeurige omschrijving van de producten, de prijs, de belastingen, de afmetingen, de soorten materialen, de levertermijn, foto’s en de gebruiksvoorschriften. Bij verdere vragen hierover kunt u steeds terecht bij HanClusive.

4.2. De verzendkosten worden afzonderlijk aangerekend. (zie artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden)

4.3 De prijzen zijn onder voorbehoud van typfouten of materiële vergissingen. Voor de gevolgen hiervan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.4. Indien zich vóór de aanvang van het werk of tijdens het verrichten daarvan omstandigheden voordoen die naar het oordeel van HanClusive een prijsverhoging noodzakelijk maken, dan zal HanClusive met de opdrachtgever in overleg treden alvorens zodanige prijsverhoging door te voeren. Indien deze wijzigingen onvoorzienbaar waren en/of HanClusive daar geen invloed op heeft kunnen uitoefenen, dan is deze gerechtigd de daaruit vloeiende prijsverhogingen door te voeren zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever.

 

5.       UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1. Verplichtingen en rechten van de opdrachtgever

5.1.1. De opdrachtgever verbindt zich ertoe alle informatie over te maken zoals verzocht door HanClusive (of haar medewerkers). Op verzoek van HanClusive (of haar medewerkers) verbindt de opdrachtgever zich er toe om deze informatie te bezorgen. Deze informatie moet direct bruikbaar en verwerkbaar zijn voor HanClusive.

De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de inhoud van deze informatie en de juistheid ervan. HanClusive is niet verantwoordelijk voor fouten zoals slechte kwaliteit, schrijf- of stijlfouten in de tekst. HanClusive is niet verantwoordelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverde teksten. Teksten worden niet gecontroleerd op inhoud, noch taalkundig gecorrigeerd.

5.1.2. De opdrachtgever is volledig zelf verantwoordelijk voor de verzending van deze informatie. HanClusive kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging tijdens de verzending.

5.1.3. De opdrachtgever garandeert dat er op de aangeleverde informatie geen intellectuele eigendomsrechten zijn waarop hij/zij geen rechten kan laten gelden. Eventuele gevolgen en gerechtelijke procedures ten gevolge van een inbreuk zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5.1.4. De uitvoeringstermijn kan maar aanvang nemen van zodra alle informatie werd bezorgd. Als achteraf blijkt dat er cruciale informatie ontbreekt wordt de uitvoeringstermijn opgeschort. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn niet voor rekening van HanClusive.

5.1.5. Voorafgaand aan de definitieve bedrukkingsopdracht op textiel, auto’s en metaal heeft de opdrachtgever het recht om kosteloos een drukproef te vragen.

5.2. Verplichtingen en rechten van Hanclusive

5.2.1. HanClusive zal de aannemingsopdracht voor maatwerk uitvoeren volgens de regels van de kunst en binnen de termijn die tussen partijen wordt overeengekomen in onderlinge overeenstemming. De uitvoeringstermijn kan bij onvoorziene omstandigheden worden verlengd. Wanneer de opdracht is uitgevoerd wordt de opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld. De uitvoeringstermijn kan enkel aanvang nemen, indien en nadat HanClusive in het bezit wordt gesteld van alle nodige informatie. (zie artikel 5.1.)

5.2.2. HanClusive mag extra drukken, foto’s, kopieën of andere wijze van duplicaten van het product behouden voor eigen portfolio en deze openbaar te maken en gebruiken.

 

6.       ANNULATIE VAN DE OVEREENKOMST

6.1. Behoudens schriftelijk akkoord van HanClusive kan de opdrachtgever de overeenkomst niet annuleren. Bij annulatie van de opdracht is de verbrekende partij gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van de waarde van het contract. Indien de opdrachtgever een consument is, dan is dit beding wederkerig.

 

7.       LEVERING

7.1. De levering vindt plaats na verwittiging van de uitvoering van de opdracht voor maatwerk. De levering voor producten van de webshop zal slechts plaatsvinden na betaling.

De bestelling wordt verzonden of kan ook op afspraak worden opgehaald op het adres te 2240 Viersel (Provincie Antwerpen, België), Herentalsebaan 133.

7.2. Behoudens andersluidend beding op de offerte of op de webshop, geldt er een leveringstermijn van 14 dagen na de betaling. Ten aanzien van ondernemingen zijn de leveringstermijnen slechts indicatief en kunnen zij geen recht op schadevergoeding doen gelden.

7.3. De leveringstermijn kan slechts aanvang nemen na het doorgeven van de correcte leveringsgegevens.

 

8.       BETALING, FACTURATIE EN ZEKERHEIDSSTELLING

8.1. Tenzij anders bepaald, zijn facturen betaalbaar 30 kalenderdagen na factuurdatum.

Bij niet-tijdige betaling door de klant heeft HanClusive, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de betaling van een interest overeenkomstig (a) de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van betalingsachterstand in commerciële transacties indien de klant een onderneming is of (b) de wettelijke interestvoet indien de klant de hoedanigheid van consument heeft, evenals op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag.

Per aanmaning die per post wordt verstuurd, is een bijkomende vergoeding van 7,5 EUR verschuldigd.

8.2. Bij een bestelling via de Webshop heeft de opdrachtgever / klant de mogelijkheid om de betaling uit te voeren (1) bij de afhaling van de goederen, in cash geld, (2) bij levering per post, via bankcontact onmiddellijk bij de bestelling, (3) bij levering per post, via overschrijving op het bankrekeningnummer BE72 0018 5467 0716 op naam van HanClusive binnen de 10 dagen na de datum bestelling. In dat geval worden de goederen gereserveerd tot na de betaling. Indien er geen betaling volgt binnen deze periode, wordt de overeenkomst als ontbonden beschouwd.

De kosten van verzending bedragen 6,50 EUR.

8.3. HanClusive is ten allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, alvorens tot de verrichting van haar prestatie over te gaan, respectievelijk met die verrichting door te gaan. Indien de opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft, kan HanClusive naar eigen keuze het recht om ofwel haar prestaties op te schorten, dan wel de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen ten laste van de opdrachtgever, onverminderd het recht van HanClusive op schadevergoeding, kosten en intresten Indien de opdrachtgever consument is, dan is dit beding wederkerig.

 

9.       KLACHTENREGELING EN RETOUR

9.1. Iedere klacht over een factuur dient geformuleerd te worden binnen de 8 dagen na de factuurdatum.

9.2. Iedere levering dient onmiddellijk gecontroleerd te worden bij de ontvangst er van op gebreken, defecten, beschadigingen en/ of afwijkingen in aantallen. Enige klacht over een levering dient aan HanClusive bekend gemaakt te worden binnen een termijn van 2 dagen na ontvangst van de levering. U maakt bij de melding gelijktijdig een afspraak bij HanClusive zodat de goederen kunnen gecontroleerd worden op hun conformiteit door HanClusive of u stuurt de goederen terug.

9.3. Alle op maat gemaakte en gepersonaliseerde goederen kunnen niet omgeruild of teruggezonden worden, dit zowel voor ondernemingen als voor consumenten.

Enkel consumenten kunnen voor niet-gepersonaliseerde goederen hun herroepingsrecht uitoefenen binnen de 14 dagen na het afsluiten van de overeenkomst. In zulk geval betaalt HanClusive de verkoopprijs en de leveringskosten terug.

 

10.      AANSPRAKELIJKHEID

10.1. De aansprakelijkheid van HanClusive kan slechts in gedrang komen indien de opdrachtgever HanClusive onverwijld en deugdelijk in gebreke heeft gesteld waarbij de opdrachtgever HanClusive een redelijke termijn heeft gegund om aan de tekortkoming te verhelpen, en HanClusive ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.

10.2. HanClusive is uitsluitend aansprakelijk voor toerekenbare directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan: aantoonbare redelijke kosten die de opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van HanClusive aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst wordt ontbonden of indien de schade te wijten is aan de opdrachtgever. Indirecte schade wordt niet vergoed.

10.3. Voor herstellingen en vervangingen die vallen onder de wettelijke garantie zal de consument zich richten tot HanClusive op het adres te 2240 Viersel, Herentalsebaan 133.

10.4. HanClusive is onder geen beding aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden buiten de wil en het toedoen van HanClusive welke de uitvoering van de overeenkomst ernstig bemoeilijken. Die omstandigheden worden op de ruimst mogelijke wijze gedefinieerd en bevatten onder meer: onbeschikbaarheid/schaarste van materialen, bijzondere weersomstandigheden, staking, ziekte of ongevallen van HanClusive of zijn aangestelde, communicatie- en informatica- storingen, overheidsmaatregelen, transport- en verplaatsingsbelemmeringen, panne, file etc.

In alle gevallen waarin de aansprakelijkheid van HanClusive weerhouden wordt, is deze beperkt tot het totaal bedrag van de factuur, of indien het hoger is, het bedrag dat HanClusive ontvangt van diens verzekeraar B.A.

10.5. HanClusive is niet aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien HanClusive is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook als deze te goeder trouw zijn verstrekt.

10.6. HanClusive is niet aansprakelijk wanneer de opdrachtgever / klant zich niet aan de gebruiksvoorschriften houdt. Bij het plaatsen van een bestelling gaat u ook akkoord met de gebruiksvoorschriften die we steeds bij onze producten vermelden.

De stoffen worden niet op voorhand gewassen door HanClusive. HanClusive kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de stof krimpt na het wassen of het verkeerd gebruik van het product.

HanClusive kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de bedrukkingen loskomen bij textiel na veelvuldig wassen of verkeerd wassen.

De opdrachtgever dient te allen tijde zich aan de wasvoorschriften te houden.

Wasvoorschriften bij bedrukkingen op textiel zijn onder meer:
•        Binnenste buiten wassen ( maximum 40 graden).
•        Binnenste buiten strijken of er een doek op leggen voor het strijken.
•        Niet bleken, geen agressieve wasmiddelen gebruiken of chemisch reinigen.
•        Gebruik van droogkast wordt afgeraden.

Indien de opdrachtgever de wasvoorschriften niet volgt, zullen onherroepelijk alle garanties op het gehele product te vervallen.

Bedrukkingen op andere materialen (glas, hout, plastic,…) kunnen na een tijd of na verkeerd gebruik loskomen. De producten mogen nooit in de vaatwasmachine. HanClusive kan niet aansprakelijk worden gesteld bij het loskomen van bedrukkingen op voorwerpen. Dit valt ook niet onder de garantie.

Bedrukkingen met foto’s kunnen verkleuren, verdwijnen, loskomen, … na verkeerd gebruik. Deze producten mogen nooit in de vaatwasmachine. HanClusive kan niet aansprakelijk worden gesteld en dit valt ook niet onder de garantie.

HanClusive kan niet aansprakelijk worden gesteld bij het verkeerd gebruiken van de stoffen: katoen, tricot, hemelstof, autostoffen, natuurleder en namaakleder.

HanClusive kan niet aansprakelijk worden gesteld bij brandplekken in de stof, knippen of snijden in de stof, verkeerde wasproducten en verkeerde onderhoudsproducten gebruiken.

 

11.      BIJZONDERE VOORWAARDEN 

11.1. Bedrijfskledij / gepersonaliseerde kledij

11.1.1. Bedrukt en/of geborduurd textiel is maatwerk en wordt op aanvraag van de opdrachtgever geproduceerd. Dit geldt ook voor voorbeelden en alle andere bedrukte artikelen. Indien de opdrachtgever dit wenst, zal de opdrachtnemer pasmaten ter beschikking stellen voor het passen van textiel.

11.1.2. Deze kunnen gepast worden bij HanClusive maar indien de opdrachtgever dit wenst, kunnen deze meegenomen worden om op eigen locatie te passen. Hiervoor zal een borgsom in rekening gebracht worden, welke bij onbeschadigd retour direct en cash geretourneerd wordt.

Indien de opdrachtnemer geen gebruik maakt van de pasmaten is de opdrachtnemer in geen geval aansprakelijk voor onjuiste maten. Het textiel kan dan niet geretourneerd of geruild worden en er kan ook geen vergoeding gevraagd worden.

De opdrachtnemer dient zich altijd aan de gebruiksvoorschriften te houden. De garantie valt weg als de opdrachtnemer zich niet houdt aan de gebruiksvoorschriften. (zie art. 10)

De opdrachtgever kan textiel zelf aanleveren voor bedrukkingen. Als het textiel niet van de opdrachtnemer zelf komt, kan de opdrachtnemer niet op de hoogte zijn van de kwaliteit/ drukmogelijkheden van het textiel en kan daardoor geen garanties bieden op de houdbaarheid van de bedrukking en in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor eventuele beschadigingen tijdens het drukproces.

11.2. Promotiemateriaal en stoffering

11.2.1. Promotiemateriaal is maatwerk en wordt op aanvraag van de opdrachtgever geproduceerd. Dit geldt ook voor voorbeelden en alle andere bedrukte artikelen. Zetelhoezen, overtrekken van zetels, autohemels en andere bekleding van auto’s zijn maatwerk en worden op aanvraag van de opdrachtgever geproduceerd.

De opdrachtnemer dient zich altijd aan de gebruiksvoorschriften te houden. De garantie valt weg als de opdrachtnemer zich niet houdt aan de gebruiksvoorschriften. (zie art. 10)

 

12.      PRIVACY EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

12.1. HanClusive verzamelt en verwerkt de persoons/bedrijfsgegevens die zij ontvangt met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de aankopen, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De partijen dragen de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoons/bedrijfsgegevens en verbinden zich toe er de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij/zij  de persoonsgegevens heeft overgemaakt. De opdrachtgever bevestigt dat hij/zij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

 

13.      TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE 

13.1. De Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen voortvloeiend uit of met betrekking tot de overeenkomst zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van het Vredegerecht te Lier en de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, Afdeling Mechelen en de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, Afdeling Mechelen.